preskoči na sadržaj
Vijesti

Natječaj!

Raspisuje se natječaj za:

 1. Učitelja/icu razredne nastave/ m/ž/, puno radno vrijeme/40 radnih sati tjedno, određeno vrijeme/ 2 IZVRŠITELJA/ICE
 2. Učitelja/icu fizike m/ž, nepuno radno vrijeme/27 radnih sati tjedno/, neodređeno vrijeme- 1 IZVRŠITELJ/ICA
 3. Domara-ložača m/ž, puno radno vrijeme/40 radnih sati tjedno/, određeno vrijeme/zamjena za bolovanje/- 1 IZVRŠITELJ/ICA
 4. Kuhara/icu m/ž, puno radno vrijeme/40 radnih sati tjedno/,određeno vrijeme/zamjena za bolovanje/- 1 IZVRŠITELJ/ICA

 


OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA

KLOŠTAR IVANIĆ, Školska 20                                             -1-

Tel. 01-2829-294, fax. 01-2829-296

E-mail: ured@os-brace-radica-klostarivanic.skole.hr

U Kloštar Ivaniću 25. 02. 2020. godine

Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi/N.N. 87./08., Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi/N.N.86./09., 92./10., 105./10., 90./11., 16./12.,86./12., 94./13. 152./14., 07./17.,68./18.,98./19., Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi/N.N. 6./2019 i Pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u osnovnoj školi, KLASA: 003-05/19-01/02, URBROJ: 238/14-46-19-06-01 od 20.3.2019. godine Osnovne škole braće Radića, Odluke o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u osnovnoj školi, KLASA: 003-05/20-01/03, URBROJ: 238/14-46-20-07-01 OD 22. 01. 2020. godine, ravnateljica  Tatjana Bakarić, donijela je    

                                               O D L U K U

                            O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA:

 1. ZA UČITELJA/ICU
 2. DOMARA- LOŽAČA
 3. KUHARA/ICU                                                                                            

                                                       I.

Raspisuje se natječaj za:

 

 1. Učitelja/icu razredne nastave/ m/ž/, puno radno vrijeme/40 radnih sati tjedno, određeno vrijeme/ 2 IZVRŠITELJA/ICE
 2. Učitelja/icu fizike m/ž, nepuno radno vrijeme/27 radnih sati tjedno/, neodređeno vrijeme- 1 IZVRŠITELJ/ICA
 3. Domara-ložača m/ž, puno radno vrijeme/40 radnih sati tjedno/, određeno vrijeme/zamjena za bolovanje/- 1 IZVRŠITELJ/ICA
 4. Kuhara/icu m/ž, puno radno vrijeme/40 radnih sati tjedno/,određeno vrijeme/zamjena za bolovanje/- 1 IZVRŠITELJ/ICA

 

 1.  

Za učitelja/icu može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete sukladno općim propisima o radu, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi/N.N. 87./08./, Izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi/N.N.86./09., 92./10.,105./10.,90./11.,16./12., 86./12.,94./13.,152./14., 07./17.,68./18., prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi/N.N. 6./19./ i Pravilniku o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje, KLASA: 003-05/19-01/02, URBROJ: 238/14-46-19-06-01 od 20. 03.2019. godine. Za domara- ložača i kuhara/icu može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete sukladno općim propisima o radu i Pravilniku o unutrašnjem ustrojstvu i organizaciji rada, KLASA: 003-05/05-01/01, URBROJ: 238/14-46-05-3 od 9. svibnja 2005. godine.

 

 1.  

Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama i oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ivanić Grad te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 1.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 602-01/20-01/17

URBROJ: 238/14-46-20-01-01

 

 

 •  
 •  

OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA

KLOŠTAR IVANIĆ, Školska 20                                             -3-

Tel. 01-2829-294, fax. 01-2829-296

E-mail: ured@os-brace-radica-klostarivanic.skole.hr

Matični broj škole: 3102033

OIB: 17958386273

U Kloštar Ivaniću 25.02. 2020. godine

                                                                       Hrvatski zavod za zapošljavanje

                                                                           Ispostava Ivanić Grad

Ovime vas molimo da na svojim mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda dana 25.02.2020. godine objavite natječaj:

Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi/N.N. 87./08/, Izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 6./19/86./09.,92./10.,105./10.,90./11.,16./12.,86./12.,94./13.,152./14., 17./07./ 68./18.,98./19.,  i / Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi/N.N. 06/19. i Pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u osnovnoj školi, KLASA: 003-05/19-01/02, URBROJ: 238/14-46-19-06-01 od 20.3.2019. godine, Odluke o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u osnovnoj školi, KLASA; 003-05/20-01/03, URBROJ: 238/14-46-20-07-01 od 22.01.2020. godine, Osnovna škola braće Radića Kloštar Ivanić, Školska 20, raspisuje

                                               NATJEČAJ

ZA RADNO MJESTO:

 1. Učitelja/icu razredne nastave m/ž/, puno radno vrijeme/40 radnih sati tjedno, određeno vrijeme- 2 IZVRŠITELJA/ICE
 2. Učitelja/icu fizike m/ž, nepuno radno vrijeme/27 radnih sati tjedno/, neodređeno vrijeme- 1 IZVRŠITELJ/ICA
 3. Domara-ložača m/ž, puno radno vrijeme/40 radnih sati tjedno/,   -4-određeno vrijeme/zamjena za bolovanje/ - 1 IZVRŠITELJ/ICA
 4. Kuhara/icu m/ž, puno radno vrijeme/40 radnih sati tjedno/, određeno vrijeme/zamjena za bolovanje/- 1 IZVRŠITELJ/ICA

Uvjeti: Opći uvjeti za učitelja/icu za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima Zakona o radu, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi/N.N. 87./08., Izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi/N.N. 86./09.,92./10.,105./10.,90./11.,16./12.,86./12.,94./13.,152./14 i 17./07./. 68./18.,98./19.,  prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi/N.N. 6./19/i Pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u osnovnoj školi, KLASA: 003-05/19-01/02, URBROJ: 238/14-46-19-06-01 od 20.3.2019. godine, Odluke o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u osnovnoj školi, KLASA: 003-05/20-01/03, URBROJ: 238/14-46-20-07-01 od 22.01.2020. godine. Uvjeti za zapošljavanje domara-ložača i kuhara/ce: sukladno općim propisima Zakona o radu i Pravilniku o unutrašnjem ustrojstvu i organizaciji rada, KLASA: 003-05/05-01/01, URBROJ: 238/14-46-05-3 od 9. svibnja 2005. godine

Rok za podnošenje prijave i dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja :neposredno ili poštom  u roku 8/osam/ dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Za radna mjesta pod red. br. 1.-4. Ugovorit će se probni rad u trajanju od tri/3/mjeseca od dana sklapanja Ugovora o radu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom/životopis/vlastoručno potpisan/, diploma,domovnica, uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Školi/ datum na uvjerenju tijekom natječaja/, dokaz o ostvarenom stažu/potvrda HZMO/ dostaviti na -4-adresu škole. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici te se isprave i dokumentacija na vraćaju nakon završetka natječaja.                                                         

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati obaju spolova sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova/N.N. 82./08. I 69./17.

Original dokumentaciju kandidat/kinja koji/a će biti zaposlen/a po natječaju dužna je dostaviti u tajništvo Škole.

Kandidati/tkinje koji/e Povjerenstvo predloži za zapošljavanje biti će pozvani na obveznu provjeru/intervju te će o istome biti izvješteni putem Web stranice Škole: www ured@os-brace-radica-klostarivanic.skole.hr

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Za kandidate/kinje koje ostvaruju prednost prema pravima branitelja upućujemo na poveznicu:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja daju izričitu privolu da Osnovna škola braće Radića Kloštar Ivanić, može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu: Osnovna škola braće Radića Kloštar Ivanić, Školska 20,10312 Kloštar Ivanić s naznakom „za natječaj“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana od dana isteka natječaja putem Web stranice škole te u istome roku mogu podići natječajnu dokumentaciju u tajništvu Škole.                                       -5-

 

                                                    -6-

      Rok stupanja na rad: za učitelja/icu razredne nastave/zamjena za mandat ravnateljice/ - 27.3.2020. godine, za učitelja/icu razredne /zamjena za bolovanje- 23.03.2020. godine, za učitelja/icu fizike- 09.04.2020. godine, za domara-ložača-19.03.2020. godine, za kuhara/icu- 13.03.2020. godine

 

Objava na Web stranici HZZ –25.02. 2020. godine

Objava na Web stranici škole – 25.02.2020 godine

Objava na oglasnoj ploči škole –25.02.2020. godine

 

                                                       

        KLASA: 602-01/19-01/ 17                                         Ravnateljica:

URBROJ: 238/14-46-19-01-02                                 ______________________                                                                                 ______________________                                         /Tatjana Bakarić/Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Kristina Rajković   datum: 25. 2. 2020.

Kalendar rada

Novi kalendar školske godine s izmijenjenim praznicima


BRINI O SEBI

E-DNEVNIK


ŠKOLA ZA ŽIVOT!


Obrazovanje

 

 


Sigurnost na internetu


Red Button

Ova aplikacija namijenjena je svima Vama, ali je posebno prilagođena djeci i omogućuje prijavljivanje: sadržaja na internetu za koji sumnjate da je nezakonit i odnosi se na različite oblike iskorištavanja ili zlostavljanja djece.

 


Stručni skupovi


Korisne poveznice


Časopisi

preskoči na navigaciju