preskoči na sadržaj
Natječaji!

NATJEČAJ!

O D L U K A     O    RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA UČITELJA/ICU m/ž                                                                                            

 1. Učitelja/icu glazbene kulture m/ž- puno radno vrijeme/40 radnih sati tjedno/, neodređeno vrijeme
 2. Učitelja/icu razredne nastave/rad u produženom boravku m/ž/, puno radno vrijeme/40 radnih sati tjedno, neodređeno vrijeme
 3. Učitelja/icu fizike i tehničke kulture m/ž, puno radno vrijeme/40 radnih sati tjedno/, neodređeno vrijeme

OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA

KLOŠTAR IVANIĆ, Školska 20

Tel. 01-2829-294, fax. 01-2829-296

E-mail: ured@os-brace-radica-klostarivanic.skole.hr

U Kloštar Ivaniću 27. 08. 2019. godine

Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi/N.N. 87./08., Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi/N.N.86./09., 92./10., 105./10., 90./11., 16./12.,86./12., 94./13. 152./14., 07./17.,68./18. Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi/N.N. 6./2019 i Pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u osnovnoj školi, KLASA: 003-05/19-01/02, URBROJ: 238/14-46-19-06-01 od 20.3.2019. godine Osnovne škole braće Radića, ravnateljica  Tatjana Bakarić, donijela je    

                                               O D L U K U

                            O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA UČITELJA/ICU m/ž                                                                                               

                                                       I.

Raspisuje se natječaj za:

 

 1. Učitelja/icu glazbene kulture m/ž- puno radno vrijeme/40 radnih sati tjedno/, neodređeno vrijeme
 2. Učitelja/icu razredne nastave/rad u produženom boravku m/ž/, puno radno vrijeme/40 radnih sati tjedno, neodređeno vrijeme
 3. Učitelja/icu fizike i tehničke kulture m/ž, puno radno vrijeme/40 radnih sati tjedno/, neodređeno vrijeme

 

 1.  

Za učitelja/icu može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete sukladno općim propisima o radu, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi/N.N. 87./08./, Izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi/N.N.86./09., 92./10.,105./10.,90./11.,16./12., 86./12.,94./13.,152./14., 07./17.,68./18., prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi/N.N. 6./19./ i Pravilniku o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje, KLASA: 003-05/19-01/02, URBROJ: 238/14-46-19-06-01 od 20. 03.2019. godine.

 

 1.  

Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama i oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ivanić Grad te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 1.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 602-01/19-01/31

URBROJ: 238/14-46-19-01-01

 

 

 •  
 •  

/Tatjana Bakarić/

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA

KLOŠTAR IVANIĆ, Školska 20                                             -3-

Tel. 01-2829-294, fax. 01-2829-296

E-mail: ured@os-brace-radica-klostarivanic.skole.hr

Matični broj škole: 3102033

OIB: 17958386273

U Kloštar Ivaniću 27.08. 2019. godine

                                                                       Hrvatski zavod za zapošljavanje

                                                                           Ispostava Ivanić Grad

Ovime vas molimo da na svojim mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda dana 27.08.2019. godine objavite natječaj:

Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi/N.N. 87./08/, Izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi/N.N. Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi/N.N. 6./19/86./09.,92./10.,105./10.,90./11.,16./12.,86./12.,94./13.,152./14., i 17./07./ 68./18. i Pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u osnovnoj školi, KLASA: 003-05/19-01/02, URBROJ: 238/14-46-19-06-01 od 20.3.2019. godine Osnovna škola braće Radića Kloštar Ivanić, Školska 20, raspisuje

                                               NATJEČAJ

ZA RADNO MJESTO:

 1. Učitelja/icu glazbene kulture m/ž- puno radno vrijeme/40 radnih sati tjedno/, neodređeno vrijeme
 2. Učitelja/icu razredne nastave/rad u produženom boravku m/ž/, puno radno vrijeme/40 radnih sati tjedno, neodređeno vrijeme
 3. Učitelja/icu fizike i tehničke kulture m/ž, puno radno vrijeme/40 radnih sati tjedno/, neodređeno vrijeme

 

Uvjeti: Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima Zakona o radu, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi/N.N. 87./08., Izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi/N.N. 86./09.,92./10.,105./10.,90./11.,16./12.,86./12.,94./13.,152./14 i 17./07./. 68./18.,  prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi/N.N. 6./19/i Pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u osnovnoj školi, KLASA: 003-05/19-01/02, URBROJ: 238/14-46-19-06-01 od 20.3.2019. godine Osnovna škola braće Radića Kloštar Ivanić

Rok za podnošenje prijave i dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja :neposredno ili poštom  u roku 8/osam/ dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole.

Kandidatom prijavljenom na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Za radna mjesta pod red. br. 1.,2. i 3. Ugovorit će se probni rad u trajanju od 6/šest/mjeseci od dana sklapanja Ugovora o radu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom/životopis/vlastoručno potpisan/, diploma,domovnica, uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Školi/ datum na uvjerenju tijekom natječaja/,rodni list/, dokaz o ostvarenom stažu/potvrda HZMO/ dostaviti na adresu škole. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici te se isprave i dokumentacija na vraćaju nakon završetka natječaja.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati obaju spolova sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova/N.N. 82./08. I 69./17.

Original dokumentaciju kandidat/kinja koji/a će biti zaposlen/a po natječaju dužna je dostaviti u tajništvo Škole.

Kandidati/tkinje koji/e Povjerenstvo predloži za zapošljavanje biti će pozvani na obveznu provjeru/intervju te će o istome biti izvješteni putem Web stranice Škole: www ured@os-brace-radica-klostarivanic.skole.hr

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Za kandidate/kinje koje ostvaruju prednost prema pravima branitelja upućujemo na poveznicu:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja daju izričitu privolu da Osnovna škola braće Radića Kloštar Ivanić, može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu: Osnovna škola braće radića Kloštar Ivanić, Školska 20,10312 Kloštar Ivanić

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana od dana isteka natječaja putem Web stranice škole.

      Rok stupanja na rad za učitelja/icu pod red. br. 1.,2., i 3.,- 09. 09.2019. godine

Objava na Web stranici HZZ –27.08. 2019. godine

Objava na Web stranici škole – 27.08.2019 godine

Objava na oglasnoj ploči škole –27.08.2019. godine

 

                                                       -5-

        KLASA: 602-01/19-01/31                                          Ravnateljica:

URBROJ: 238/14-46-19-01-02                                 ______________________                                                                                 ______________________                                         /Tatjana Bakarić/Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Kristina Rajković   datum: 27. 8. 2019.

Kalendar rada


E-DNEVNIK


ŠKOLA ZA ŽIVOT!


Obrazovanje

 

 


Sigurnost na internetu


Red Button

Ova aplikacija namijenjena je svima Vama, ali je posebno prilagođena djeci i omogućuje prijavljivanje: sadržaja na internetu za koji sumnjate da je nezakonit i odnosi se na različite oblike iskorištavanja ili zlostavljanja djece.

 


Stručni skupovi


Korisne poveznice


Časopisi

preskoči na navigaciju